Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Metin içi referanslarda ve kaynakçanın yazımında APA 7 stili kullanılmalıdır. APA 7 stili hakkında bilgi edinmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız. http://apastyle.apa.org
Dergiye gönderilen çalışmaların 10-25 sayfa aralığında olması beklenir.
Yazarlar tarafından sisteme yüklenen makaleler editörler kurulu tarafından incelenerek makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.

Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik (intihal) oranının % 20’nin altında olması gerekmektedir.
Benzerlik oranı % 20’nin üzerinde olan yazılar (Benzerlik raporları turnitin.com, intihal.net, ithenticate.com vb. sayfalardan alınabilir.) ile ORCID bilgileri gönderilmeyen yazılar yayımlanmayacaktır.

Dergi şablonuna uygun olmayan makaleler ile telif formu, etik kurul onayı ve benzerlik raporu olmayan makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Telif formunu indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Telif_Formu.docx

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek çalışmaların başına aşağıdaki bağlantıda yer alan kapak sayfasının eklenmesi gerekmektedir:

Kapak sayfasını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MANUEFDER_KAPAK_SAYFASI.docx

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

Metin
1. Makale metni Palatino Linotype yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, tüm kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda yazılmalıdır.
2. Paragraflar 1 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.
3. Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde koyu vurgulama yapılmalıdır.
4. Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makale Başlığı
1. Makalenin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak belirtmelidir.
2. Başlık koyu, ortalı, bağlaçları dışındaki sözcüklerde sadece ilk harfler büyük ve 14 punto (Palatino Linotype) büyüklüğünde yazılmalıdır.

Özet/Abstract-Anahtar Kelimeler/Keywords
1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.
2. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve en önemli sonuçlarını içermelidir.
3. Özet, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük arasında olacak şekilde yazılmalıdır.
4. Özet ve anahtar kelimeler, Palatino Linotype yazı karakterinde, 9 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.
5. Özetin sol tarafına makalenin içeriğini tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Giriş
1. Giriş, makalenin probleminin tanımlandığı ve tartışıldığı kısım olarak düşünülmelidir.
2. Girişte uzun açıklama ve tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
3. Daha önce yapılmış araştırmalara vurgu yapılmalıdır.

Yöntem
1. Yöntem kısmında, Araştırma Deseni, Evren-Örneklem, Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi alt başlıkları bulunmalıdır. Bu kısımlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir.
2. Makalede kullanılan araştırma desenin ne olduğu ve neden seçildiği kısaca belirtilmelidir.
3. Nicel araştırmalar için “Evren-Örneklem”, nitel araştırmalar için “Katılımcılar veya Çalışma Grubu” alt başlıkları tercih edilebilir.
4. Bu alt başlıkta evren, örneklem alma tekniği ve örneklem hakkında bilgi verilmelidir.
5. Veri Toplama Aracı başlığı altında, kullanılan veri toplama aracı veya araçları belirtilmelidir. Veri toplama aracının, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, istatistiksel özellikleri gibi psikometrik bilgiler mutlaka belirtilmelidir.
6. Verilerin Analizi alt başlığı altında kullanılan veri analizi teknikleri ve bu tekniklerin neden seçildiği belirtilmelidir.

Bulgular
1. Bulgular kısmında araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmelidir.
2. Bulgular araştırma sorularının izlediği sıraya paralel olarak sunulmalıdır.
3. Yalnızca araştırma soruları ile ilgili olan bulgulara yer verilmelidir.
4. Sonuçları destekleyen kanıtlara ilişkin tablo veya grafiklere yer verilebilir.
5. Tablolar açık ve anlaşılır olmalıdır.
6. Tablo veya grafikte sunulan veriler metin içinde tekrarlanmamalıdır.
7. Tablo veya grafikler metin içinde belirtilmeli ve ilgili metinden hemen sonra sunulmalıdır
8. Tartışmaya “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” başlığı altında yer verilmelidir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
1. Giriş kısmında sorulan soruların cevapları ile birlikte ilgili alanyazında bu cevapları destekleyen/desteklemeyen bulgulara atıf yapılmalıdır.
2. Araştırma sorusuna verilen cevabı desteklemeyen bulgular açıklanmalıdır.
3. Araştırmanın özgünlüğünü gösteren kanıtlara yer verilmelidir.
4. Bulguların diğer araştırmaların bulguları ile uyumu veya farklılığı açıklanmalıdır.
5. Beklenmedik bulgu ve sonuçlar açıklanmalıdır.
6. Bulguların geçerliğini ve genellenmesini etkileyecek sınırlılıklara yer verilmelidir.
7. Araştırmanın önemini gösteren çıkarımlar yapılmalıdır.
7. Öneriler, bulgulara göre yazılmalıdır. Bulguya dayanmayan önerilere yer verilmemelidir.
9. Mümkün olduğu kadar kuram ve uygulamaya dönük önerilere yer verilmelidir.

Başlık ve Alt Başlıklar
1.Bütün başlıklar Palatino Linotype yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
2.Bölüm başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.
3.Bölüm alt başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
4.Üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle paragraf başlığı kullanılarak yazılmalıdır.
5.Paragraf biçimlendirmeleri şu şekildedir;
ORTA BAŞLIK
Alt Başlık
İkinci düzey alt başlık
Üçüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Dördüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Beşinci düzey alt başlık (1 cm girintili)

Tablo ve Şekil/Görsel Gösterimi
1.Tablolar ve şekiller, yayımlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.
2.Tablolar ve tablo başlıklarında kullanılan yazılarda Palatino Linotype, 10 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.
3.Tablo başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.
4.Tablo içerisindeki metinler tek satır aralığında öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak, aynı stildeki paragrafların arasına boşluk eklemeyerek yazılmalıdır.
5.Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
6.Tablo çizgilerinin genişliği !/2 nk genişliğinde ayarlanmalıdır.
7.Tablo öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır.
8.Tablo başlıkları ve tablo numarasının gösteriminde Tablo numarası kalın ve sola dayalı, tablo başlığı normal ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır. Örnek; Tablo 1.Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler
9.Şekil ve görsel başlıklarının gösteriminde şekil/görsel numarası kalın ve ortalı, şekil/görsel başlığı normal ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Örneğin;

Şekil 1. Türkiye Fiziki Haritası

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi kaynakça yazımında APA 7’yi kullanmaktadır.

Temel Kaynakların APA 7 Kaynakçada Belirtilmesi 

–Makale atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Metin içi: (Aktay, 2017) veya Aktay (2017)
Metin sonu: Aktay, S. (2017). How to organize a symposium: tracking digital footprints. Turkish Studies, 12(21), 1-14. http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.12301
“Doi yoksa http… kısmı yer almayacak”.

–Kitap atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Metin içi: (Yıldırım & Şimşek, 2003)
Metin sonu: Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
“Doi varsa sonuna http… olarak eklenmeli”.

–Kitap bölümü atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. İçinde Ş. S. Anagün & N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

–Web sitesi atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2010, 10 Temmuz). İnternet nasıl çalışır?. Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html
“Tarih yok ise tarih yerine (t.y.) yazılacak”.

–Bildiri atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S., Işık, E., & Gençsoy, E. (2019, 24-27 Nisan). Tam gün öğretim mi ikili öğretim mi?. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), Muğla, Türkiye.

–Lisansüstü tez atıfının APA 7 kaynakçada gösterilmesi
Teyfur, M. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin uyguladıkları yönetim biçimlerine ilişkin algıları ve velilere göre okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

APA7- Başlıca önemli değişiklikler.

1. Yayım yeri kaldırılmıştır. Aktay, S. (2017). Öğrenciler ve aileler için internet el kitabı. Eğiten Kitap.

2. Metin içinde 3 ve daha fazla kişi için kaynakça gösterirken birinci isim ve diğerleri biçiminde yazılmaktadır.
(Aktay ve diğerleri, 2017)

3. DOI yazımında doi: yazımı kaldırılarak tüm adres yazılmaktadır.
https://Doi.Org/10.11114/Jets.V4i12.1869

4. İnternet sitesi alıntılarında “adresinden alınmıştır” yazısına gerek yoktur. Ayrıca yayın başlığı italik yazılır.
Aktay, S. (2010, Temmuz 10). İnternet nasıl çalışır?. Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html

5. Kaynakçada eskiden 7 olan yazar soy isim ve ismin baş harfinin belirtilmesi sayısı 20’ye çıkmıştır.

ETİK KURULU ONAYI

APA7- Başlıca önemli değişiklikler

Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

AYRICA MAKALE SONUNDA (KAYNAKÇADAN ÖNCE) ÇOK YAZARLI MAKALELERDE ARAŞTIRMACILARIN “KATKI BEYAN ORANI” VERMESİ GEREKİR. 

Örnek 1:  Yazarlar araştırma fikrini birlikte oluşturmuştur. Literatür taraması, verilerin toplanması, verilerin analizi, bulguların yorumlanması ve makalenin rapor haline getirilmesi aşamalarında birinci yazar görev almıştır. İkinci yazar literatür taraması, verilerin toplanması ve araştırmanın rapor haline getirilmesi aşamasında görev almıştır.

Örnek 2: Araştırmaya tüm yazarlar eşit oranda katkı sunmuştur.

 

Comments are closed